Envir-digger-industrial-bærekraftig-sustainable-2

Massehåndtering - Bedrift

Miljøvennlig løsning for levering av forurensede masser

Godkjent mottak av forurensede masser i Bergen

Anlegget vårt er et godkjent mottak for lettere forurensede masser på nivå 1-5, det vil si masser som er forurenset, men ikke definert som farlig avfall.

I Forurensingsloven kap. 2 er det stilt krav om at dersom det er grunn til å tro at det kan være forurensning i tiltaksområdet utløses det automatisk et krav om at det gjennomføres en miljøteknisk grunnundersøkelse. Viser undersøkelsen at massene er forurenset over normverdier gitt i forurensingsforskriften skal det utarbeides en tiltaksplan. Planen skal ta for seg, ut fra forurensningsgrad, hvilke masser som kan gjenbrukes på tiltaksområdet, og hvilke masser som må leveres til godkjent mottak.

Alle overskuddsmasser som kjøres ut av tiltaksområdet er definert som næringsavfall og må leveres til godkjent mottak.

Klikk her for levering av forurensede masser for private >

Levering av forurensede masser for bedriftskunder og store prosjekter koster 440,- (eks. MVA) per tonn for nivå  1, 2 og 3. Ved nivå 4 og 5 trenger vi analysen fra industristedet for å gi et estimat. For å komme i gang med å beregne prosjektprisen kan du fylle ut skjemaet nederst på siden, så kommer vi tilbake til deg med all nødvendig informasjon.

En mer miljøvennlig løsning for deponi

Envir er en unikt posisjonert industripartner som med bærekraftig behandling og resirkulering av store, problematiske avfallsmasser transformerer disse til brukbare byggematerialer. Vår visjon er å redefinere måten byggebransjen håndterer fjernet masse på for å kunne tilby virkelig sirkulære, lønnsomme og risikofrie løsninger til våre kunder

Envirs løsning er et alternativ som gir bedre regnskap for bygg- og anleggsprosjekter, både for klimagassutslipp, ressurs- og pengebruk. Dette er dokumenterbart og kan implementeres i CEEQUAL og andre verktøy som benyttes for å dokumentere miljøprestasjonen til anleggsprosjekter.

Når prosjekt ditt er ferdig, vil vi gi deg den nødvendige dokumentasjonen slik at vår miljøvennlige løsning kan telles med i sluttresultatet, og således bistå med CEEQUAL-vurderingen.

Forklaring på vår enkle fem-trinns tjeneste til bedriftkunder:

 

TRINN 1: En handlingsplan som beskriver mengde og grad av forurensning sendes før oppstart, for å gi rett pris og riktig nedstrømsløsning.

 

TRINN 2: En avtale opprettes før første levering.

 

TRINN 3: De mottatte massene sorteres og behandles etter lovverket, og tilbys til gjenbruk.

 

TRINN 4: Vår prosjektleder leverer ukentlige rapporter (kommer snart: Kundepåloggingsportal for sanntidsoppdateringer når det passer deg).

 

TRINN 5: Det sendes en sluttrapport med oversikt over hva som er mottatt underveis i prosjektet.

For å komme i gang med å beregne prosjektprisen kan du fylle ut skjemaet nederst på siden, så kommer vi tilbake til deg med all nødvendig informasjon.

 

Kutt kostnader og utslipp tilknyttet transport

Envir AS holder sentralt til på Laksevåg. Det gjør det enkelt å planlegge for bortkjøring av masser i Bergen og omegn, og få ned både kostnader og utslipp tilknyttet til transport i samme slengen.

Gjenbruk av masser og stein til byggeprosjekt

I henhold til vår tillatelse som er utarbeidet av Statsforvalteren i Vestland kan vi solle ut stein over 20 mm som med < 5% vedheft defineres som ren og dermed kan gjenbrukes i bygg- og anleggsprosjekter.

Metoden vi benytter for å håndtere lettere forurensede masser, ved å separere ut gjenbrukbare elementer fra de øvrige massene som må deponeres, bidrar også til å kunne innfri FNs bærekraftmål og en mer sirkulær massehåndtering.

Hvorfor er gjenbruk av stein en miljøvennlig løsning?

Jord og stein er ikke-fornybare ressurser. Både uttak av ny stein fra steinbrudd og å lage til deponi for deponering av ubrukbare masser fører til store ødeleggelser av natur. Ved å sortere ut fullt brukbar stein til gjenbruk fra de forurensede massene reduserer vi behovet for inngrep i naturen slik at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål.

Hvorfor levere forurensede masser til Envir?

Envir AS er et fremtidsrettet avfallsanlegg på Laksevåg i Bergen med mål om å ivareta ressurser gjennom trygg, miljøvennlig og sirkulær massehåndtering.

Når du leverer forurenset masse til oss i Envir, tar vi ansvar for å klassifisere avfallet før avtalen og handlingsplanen for forurenset massehåndtering opprettes, og massen veies.

Storstein og pukk siktes ut, mens grus, sand og jord mellomlagres og sendes på båt til Danmark hvor det brukes i et utfyllingsprosjekt.

Nedenfor kan du se en illustrasjon av massehåndteringsprosessen vår, og prosessen er så enkel:

Sirkulærøkonomi-no-titles

 

Kontakt oss for å få et tilbud på ditt prosjekt