Envir-office-kontor-2

Om Envir

Sammendrag: Envir tenker annerledes.

Vi er et raskt tenkende selskap innen avfallshåndtering, og en virkelig fremtidsrettet ressurs for bygge- og rivningsbransjen. Vi fokuserer sterkt på både kundeservice og virkelig innovative løsninger, og samtidig opprettholder vi korte beslutningslinjer i hele selskapsstrukturen vår.

Envir ble etablert i 2016 etter at vi så et behov for endring innen avfallsbransjen.

Forurenset jord og gravemasser hadde kun én reell nedstrømsløsning i Bergen i Norge, og den var både kostbar og ikke-sirkulær for avfallshåndtering i fremtiden. Det var ingen vinnere.

Envir fikk i mars 2017 tillatelse til å ta imot forurensede masser (fra plan 1–4) i Simonsviken Næringspark i Laksevåg. Siden da har den årlige veksten vært eksponentiell, og miljøet har hatt fordeler som et direkte resultat av dette.

I 2020, med innovasjon og hardt arbeid, startet vi opp vår første maskin for behandling av jord ved å befri den for invasive fremmede arter. Dette prosjektet ble startet i 2018, og med en virkelig vitenskapelig tilnærming kunne vi utvikle en proprietær metode som renser jorda til et garantert 100 % nivå, og klargjør den til gjenbruk i en rekke utviklingsprosjekter.

I desember 2020 solgte Envir 51 % av selskapet til Simonnæs Holding for å sikre vår fremtidige utvikling og for å gjøre enda tyngre investeringer i en bransje der det haster med mer innovasjon. Med en kombinasjon av tilførte ressurser fra våre nye partnere og tiltrekke seg dyktige og erfarne medarbeidere, kan teknologien vår implementeres både i Norge og i utlandet for å nå målene for en mer sirkulær og bærekraftig håndtering av naturressurser.

Reisen til Envir har så vidt begynt, og potensialet for vekst er stort. Vi tar gjerne imot forespørsler og samarbeid fra alle kanter av bransjen, så hvis du har et prosjekt eller en studie som du synes kan være interessant å diskutere, er det bare å kontakte oss for en samtale.

Åpenhetsloven 

Informasjon om Envirs arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Envir Holding AS og Envir AS til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på informasjons-forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.  

 

Envirs visjon er bærekraftig massehåndtering. 

Bærekraft er et gjennomgående begrep i all utøvelse av Envirs virksomhet og omfatter ikke bare miljø, men også selskapets ansvar for på å opptre ryddig og ivareta den sosiale dimensjon. Vi kan ikke nå nullutslippssamfunnet hvis vi ikke også er forretningsmessig bærekraftig og yter vårt bidrag til å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I Envirs egen virksomhet, som er mottak og behandling av forurensede gravemasser, har vi et mangfold av ansatte og i vår aktsomhetsvurdering er det pekt på potensiale for blant annet diskriminering og trakassering. Selskapet har nulltoleranse for diskriminering. Dette er nedfelt i lederhåndbok som et lederansvar. I personalhåndboken og HMS-håndboken, som de ansatte også har tilgang til på mobilen via app er selskapets retningslinjer, relevant lovverk og varslingsmuligheter oppdatert, tilgjengelig og søkbart. Håndbøkene er på norsk og engelsk. 

 

Envirs produkter er per i dag gjenvunnet (dampet) jord og gjenvunnet pukk og stein. Vi har ikke identifisert risiko i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for disse produktene. 

 

Envir har en relativt oversiktlig og kort leverandørkjede av etablerte selskap hovedsakelig i Norge og Danmark. Vi har ikke identifisert konkrete risikoer i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. I forhandlinger med nye og etablererte leverandører tar vi opp våre forventinger til bærekraft i vid forstand. Manglende åpenhet eller oppmerksomhet rundt disse forholdene gir grunnlag for å terminere samarbeid.  

Ønskes mer utdypende redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger benyttes e-posten post@envir.com.

Våre ansatte

Envir-Rakel-Blaalid-Researcher-Forsker-PhD
Rakel Blaalid
PhD - Forsker
+47 454 57 585
rakel@envir.com
Trude
Trude Ingebrigtsen Bjørnestad
HR
+47 958 63 302
trude@envir.com
Envir-08435
Elisabeth Nesse
MSc - Miljøingeniør
+47 481 11 162
elisabeth@envir.com
Envir-Tormod-Carlsen
Tormod Carlsen
Styreleder
+47 918 68 001
tormod@envir.com
Envir-Thomas-Strand-Project-Engineer
Thomas Strand
Prosjektingeniør
+47 418 53 099
thomas@envir.com
Envir-Heino-Skjold-Danielsen-Operational-Manager
Heino Skjold Danielsen
Operatør
+47 922 26 295
heino@envir.com
Envir-Aurel-Constantinica-Operator
Aurel Constantinica
Operatør
+47 484 07 572
aurel@envir.com
Envir-Tobias-Utne-Operator
Tobias Utne
Operatør
+47 980 68 410
post@envir.com
Envir-John-Erik-Vorland-Marketing-Manager
John-Erik Vorland
Markedsleder
+47 975 53 005
john-erik@envir.com
shutterstock_581002882
Terje Norevik
Salg
+47 922 80 190
terje@envir.com
Anders-1
Anders Bjerk Hansen
Daglig leder
+47 552 00 400
anders@envir.com
Kolbjørn Akervold
Strategi & Bærekraft
+47 915 96 670
kolbjorn@envir.com