Envir-0646

Invaderende arter - Bedrift

Bærekraftig håndtering av masser med biologisk forurensning

Godkjent mottak av invaderende arter i Bergen

Hvis BREEAM, CEEQUAL, taksonomi eller CO2-regnskap er en del av arbeidsdagen din, da er dette den rimeligste løsningen for håndtering av masser med biologisk forurensing.

Anleggsprosjekter gir overskuddsmasser som må håndteres. Slike stein- og jordmasser inneholder ofte biologisk forurensing i form av invaderende, fremmede arter.

Når prosjekter som gir overskuddsmasser starter opp, stilles det derfor krav til miljøundersøkelser og kartlegging for å avdekke eventuell biologisk forurensning.

Dersom fremmede arter blir identifisert i overskuddsmassene gir det begrensinger på bruk og videre massehåndtering.

Naturmangfoldloven og Forskrift om fremmede organismer gir klare føringer på hvordan biologisk forurensede masser skal håndteres for å unngå spredning.

Slik forurensing inkluderer fremmede planter og dyr som gjør skade og dermed er en trussel mot artsmangfoldet, trygghet og helse, men det betyr ikke at dette må deponeres!

Envir-jord-soil-bærekraftig

Bærekraftig håndtering av invaderende arter

Inntil nylig har det eksistert få løsninger for håndtering av masser med biologisk forurensning og en stor andel har endt opp i deponier.

Men når vi vet at det tar jordkloden 1000 år å produsere 1 cm jord, så er det åpenbart at jord ikke bør kjøres på deponi!

Det er på høy tid at dette håndteres på en bærekraftig måte.

Gjenvinning av overskuddsmasser med biologisk forurensning er bærekraftig, fordi jord er en ikke-fornybar ressurs. Gjenbruk reduserer i tillegg behov for deponi og sparer naturen for uttak av nye masser.

Varmebehandling av biologisk forurenset jord med ren vanndamp

Envir AS har utviklet en metode for å sanere slike masser slik at de kan gjenbrukes på en trygg og bærekraftig måte.

Her utryddes fremmede skadelige arter ved bruk av damp.

Metoden er miljøvennlig og svært godt testet, noe som gir 100 % garanti for rene masser. Dette fordi metoden vår håndterer alle typer biologisk forurensing der de mest beryktede er:

  • Parkslirekne
  • Lupiner
  • Rynkeroser
  • Gyvel

Envirs løsning er et alternativ som gir et bedre regnskap for bygg- og anleggsprosjekter, både på klimagassutslipp og ressurs- og pengebruk. Det bidrar til at vi kan oppnå FNs bærekraftmål og dermed bygge fremtidige sirkulære samfunn.

Envir AS er et fremtidsrettet avfallsanlegg på Laksevåg i Bergen, som tar imot jord med fremmede skadelige arter – behandler jorden– og returnerer ren jord. Vårt mål er å ivareta ressurser gjennom trygg, miljøvennlig og sirkulær massehåndtering.

Har du et spørsmål? Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss her: