Envir-204667

Massehåndtering - privat

Skal du grave på egen tomt, og mistenker at massen er forurenset?


Levering og deponi av forurensede masser i Bergen

Oppføring av nytt bygg, anlegg av ny vei eller planering av et større område er alle eksempler på tiltak som er søknadspliktig i henhold til plan og bygningsloven § 20-1. For å starte opp med anleggsarbeidene trenger man en igangsettingstillatelse (IG) fra kommunen.

Ved mistanke om at anleggsområdet er forurenset skal man ha utført en undersøkelse av jordmassene som det skal graves i. Det skal tas prøver som analyseres for miljøgifter.

Viser analysene at prøvene er forurenset skal man lage en tiltaksplan for hvordan man skal håndtere overskuddsmasser som ikke kan brukes på eiendommen. Dette må foreligge før kommunen kan gi IG. Slik overskuddsmasse kan levers til oss i Envir på Laksevåg, Bergen.

Klikk her for levering av forurensede masser for bedriftsmarkedet >

Hva er forurensede masser?

Forurensede masser kan være masser fra bygg og anlegg, f.eks. jord og grunn eller stein og betong, som inneholder forurensninger, men som likevel ligger under grensen for farlig avfall. Forurensningsforskriften kapittel 2 definerer hva som er forurenset grunn. Hovedregelen er at grunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger normverdiene i vedlegg 1 til kapittel 2 av forurensningsforskriften, skal anses som forurenset.

Hvorfor må forurensede masser leveres til deponi?

Forurenset grunn finnes ofte i urbane eller tidligere industrielle områder.

Nå er det ikke slik at man kan levere forurensede masser hvor som helst. Det er ikke lov å tømme slike masser ned en veiskråning eller levere dem på en tipp hvor det tas imot rene masser.

Derfor må slik masse leveres på mottak som har tillatelse til å ta imot forurenset masse.

Hvordan levere forurensede masser i Bergen?

Envir AS har tillatelse til å ta imot forurensede masser på vårt anlegg sentralt i Bergen, Sjøkrigsskoleveien 15, ytterst på Laksevågneset.

Som privatperson kan du enten ta kontakt med oss på forhånd med spørsmål du måtte ha, eller så kan du komme direkte – uten avtale – for bortkjøring av masser i Bergen.

Vi tar imot alle former for forurensede masser, så alt du trenger å vite på forhånd er cirka volum og hva slags type område massen ble hentet fra – f.eks. hage eller et industrielt område.

For å regne ut volum på massen, veier vi tilhengeren eller lastebilen med massen i, og trekker selvsagt fra egenvekten som står registrert i vognkortet.

Hvor mye koster det å levere forurenset masse til Envir?

For privatkunder er prisen for levering av forurensede masser 495 kr per tonn (inkl. MVA).

Forklaring på vår enkle fire-trinns tjeneste til private kunder:

 

TRINN 1: Kjør først innom hovedkontoret på Laksevågneset for dokumentasjon og arbeidsnummer, og deretter videre til mottaket som befinner seg på samme område.

 

TRINN 2: En handlingsplan som beskriver mengde og grad av forurensning utstedes før oppstart, for å gi rett pris og riktig nedstrømsløsning. En avtale for hele prosjektet opprettes før første levering – dette er spesielt gunstig hvis utgravingen foregår over tid.

 

TRINN 3: De mottatte massene sorteres og behandles etter lovverket, og tilbys til gjenbruk.

 

TRINN 4: Du sendes en sluttrapport med oversikt over hva som er mottatt underveis i prosjektet.

 

Envir AS, Sjøkrigsskoleveien 15, 5165 Laksevåg. Kundeservice: +47 55 200 400

 

Kan jeg få med meg stein og pukk tilbake?

Ja! Når massene ankommer oss her i Simonsviken på Laksevågneset skilles storstein og pukk fra finstoffet – det vil si grus, sand og jord.

Stein og pukk er rene og kan gjenbrukes i prosjekter hvor man trenger masser til utfylling og planering. Dette kan du kjøpe med deg til bruk, noe som er spesielt effektivt når du allerede har kjørt lasset hit.

Hvorfor er gjenbruk av stein en miljøvennlig løsning?

Jord og stein er ikke-fornybare ressurser. Både uttak av ny stein fra steinbrudd og å lage til deponi for deponering av ubrukbare masser fører til store ødeleggelser av natur. Ved å sortere ut fullt brukbar stein til gjenbruk fra de forurensede massene reduserer vi behovet for inngrep i naturen slik at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål.

Hvorfor levere forurensede masser til Envir?

Envir AS er et fremtidsrettet avfallsanlegg på Laksevåg i Bergen med mål om å ivareta ressurser gjennom trygg, miljøvennlig og sirkulær massehåndtering.

Når du leverer forurenset masse til oss i Envir, tar vi ansvar for å klassifisere avfallet før avtalen og handlingsplanen for forurenset massehåndtering opprettes, og massen veies.

Storstein og pukk siktes ut, mens grus, sand og jord mellomlagres og sendes på båt til Danmark hvor det brukes i et utfyllingsprosjekt.

Nedenfor kan du se en illustrasjon av massehåndteringsprosessen vår, og prosessen er så enkel:

Sirkulærøkonomi-no-titles

Har du et spørsmål? Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss her: