01.07.2022

Tormod Carlsen

Menon-rapport: Envirs jorddamping spare klimagass, penger og naturen

See all articles

II en verden som må kutte klimagass og gå fra forbruk til gjenbruk av jordens ressurser, viser en ny Menon-rapport hvordan Envir kan hjelpe bygg- og anleggsbransjen.

At bygg- og anleggsbransjen er en stor kilde til klimagassutslipp er velkjent, men det har vært større usikkerhet knyttet til hvor stor andel av dette som er knyttet til håndtering av masser.

På bestilling fra Envir har MENON Economics undersøkt forskjeller i klimagassutslipp og den samfunnsøkonomiske besparelsen ved gjenbruk fremfor deponi av gravemasser med jord som inneholder fremmede arter.

Det er tatt utgangspunkt i faktiske utbyggingsprosjekter fra Bergensområdet, som Envir har mottatt masser fra.

Sammenlignet med å kjøre masser på deponi var besparelsen på 34 tonn CO2 for et prosjekt på 1000 tonn masser, mens den samfunnsøkonomiske besparelsen var på 547 000 kroner for 1000 tonn. Anlegget i Bergen har en kapasitet på over 50 000 tonn i året.

Ved større prosjekter, der jorden blir behandlet på stedet av en mobil enhet, vil besparelsen øke til mer enn 53,6 tonn CO2 og 883 000 kroner. Envir jobber med å utvikle dette tilbudet, som trenger prosjekter av en viss størrelse.

Utregningene er basert på nasjonale veiledere. Ut over det man kan tallfeste basert på veiledere, ser rapporten også på naturens egenverdi. Gjenbruk av jord betyr at jorden kan fortsette i det uendelig å hente ut CO2 fra luften. På samme måte kan naturen som dermed blir spart, fortsette å levere sine uerstattelige økosystemtjenester. Det er viktig, særlig når vi vet at mye av jorden som i dagen hentes ut fra naturen er torv fra våtmarksområder.