13.03.2022

Rakel Blaalid

Etablering av Envir - et verdivalg som gir grunnlag for bærekraftig forretning

See all articles

Envir ble opprettet i 2016 som en løsning på miljøutfordringer i bransjen. Med nye eier(e) legger vi grunnlaget for være ledende på bærekraftige samfunnsløsninger.

Verden er i endring og vi mennesker har utnyttet ressursene på en måte som har forringet både landskap og klima. FNs bærekrafts mål har synliggjort hvilke utfordringer verden har både i forhold til miljø og samfunn. Utfordringene er så store at dagens befolkning ødelegger livsgrunnlaget for de kommende generasjoner. Sånn kan vi ikke fortsette, vi må forbruke mindre og helst gjenbruke alt. Det gjør at avfallsbransjen er en av hovednøklene for å få til gode og bærekraftige miljøløsninger som står seg over tid.


Envir ble stiftet i 2016 nettopp for å i større grad imøtegå utfordringene med massehåndtering. Filosofien i firmaet er sirkulærøkonomi i praksis. I utbyggingsprosjekter skal vi ta imot, behandle og legge til rette for gjenbruk i henhold til gjeldende lov- og regelverk. Og vi har foretatt store investeringer for nettopp å kunne oppnå de målene vi har satt oss. I 2018 investerte vi i et jordsaneringsanlegg som gjør at vi kan sanere biologisk forurenset jord. Dette anlegget bidrar til sirkulering av jordmasser som ellers ville blitt tatt ut av økosystemet, behandlet som farlig avfall og lagt i deponi. Dette anlegget, som er det første i Norge og verden, er både en bærekraftig håndtering av masser, men også bekjempelse av spredning av biologisk forurensning. Envir bidrar dermed direkte til oppnåelse av FNs bærekrafsmål 15 «hindre spredning av fremmede arter». Så langt har vårt pilotanlegg sanert 1500 tonn, og produktet vårt «circular soil» er benyttet i prestisjeprosjekter som bybane til fyllingsdalen og det nye barnesykehuset i Bergen. Med nye eiere på laget har vi profesjonalisert driften og foretatt nye investeringer. I 2022 investerer vi i et vaskeanlegg som vil kunne legge tilrette for trygg gjenbruk av forurensede masser. Vår mentalitet er at koblingen mellom samfunnsansvar og idealisme vil skape positive ringvirkninger, både for miljøet, men også å generere verdsatte arbeidsplasser. Sirkulærøkonomi i praksis er slik sett sterkt forankret i Envirs nåværende og fremtidige planer og investeringer.


Sirkulærøkonomisk tenkemåte er selve grunnlaget for en mer bærekraftig verden, og dette gjenspeiles i politiske føringer både på nasjonalt og internasjonalt plan. Det er utarbeidet flerfoldige rapporter som viser til både behov for endring og virkemidler for sirkulærøkonomi. Likevel er det slik at over 85 % av alt avfall produsert i Norge i 2020 ikke ble gjenbrukt. Så når skal vi gå fra prat til handling? Her i Envir er vi opptatt av nettopp dette og det er derfor vi har lagt ned mye ressurser i forskning- og utvikling for nettopp å finne de gode løsningene for gjenbruk. Vi er spydspissen i sirkulær massehåndtering og har per i dag en gjenbruksgrad på 40%. Dette er mye for til sammenligning på nasjonalt nivå er gjenbruksgraden av overskuddsmasser 2%. Og vi er ambisiøse for vår plan er å ha en gjenbruksgrad på minimum 90% innen 2025.


Gjenbruk av masser er ikke bare viktig fordi det ser bra ut på en statistikke, det er også viktig fordi masser er ikke-fornybare ressurser. Jord er eksempelvis et naturprodukt som økosystemet kan bruke opptil 1000 år å produsere. Stein og fjell danner også uerstattelige naturarealer og landskapsformasjoner som kan ha viktige funksjoner for dyr og planter i sine respektive miljøer. Vi må derfor tenke oss om før vi tar ut slike jomfruelige masser – er det nødvendig? Finnes det alternativer? Svaret er ja. Vi kan gjenbruke overskudds masser før vi tar ut nye masser. Men det krever endring i mentalitet og tilrettelegging i form av regelverk og rammebetingelser.


Gjenbruk av gravemasser tetter to store karbonutslippshull. Dette er viktig fordi bygg- og anleggsbransjen står samlet for nærmere 30 % av Norges utslipp årlig. Ved å gjenbruke masser unngår vi å måtte avsette eller lage areal til deponi. Deponier er endestasjonen for avfall, og er ikke i tråd med sirkulærøkonomisk tenkemåte. Det er derfor viktig at deponiløsning er siste utvei og forbeholdt farlig avfall. Deponier har dessuten begrenset kapasitet, og er dermed også en ikke-fornybar ressurs. For det andre kan vi unngå store naturinngrep for å ta ut såkalte jomfruelige masser som medfører store karbonutslipp. Faktisk kan man ha besparelser på minimum 50% dersom man gjenbruker masser i et bygg- og anleggsprosjekt fremfor å deponere og hente ut nye masser. Med andre ord – skal bygg- og anleggsbransjen oppnå karbonnøytralitet må gravemasser gjenbrukes. Vi i Envir står klare til å bidra aktivt i møte med denne utfordringen.